Waar talent tot zijn recht komt

 

 

Algemene voorwaarden Praktijk Fijn Talent 

Algemeen  

Fijn Talent is opgericht door Heidi van der Hoorn (hierna te noemen: de coach) gevestigd te  Leiderdorp en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 64864480

Fijn Talent richt zich op het coachen van (hoog)begaafde kinderen in de leeftijd van  2,5 – 12 jaar (hierna te noemen: de cliënt), alsmede het organiseren van een peuterplusklas, trainingen, lezingen en themabijeenkomsten.   

Toepasselijkheid 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met praktijk Fijn Talent en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.   

Observatie en verslag  

Op verzoek van de ouder(s)/verzorger(s) (hierna te noemen: de ouders) van de cliënt bezoekt de Kindercoach school of andere belanghebbenden voor observatie en/of verslaglegging. Vooraf wordt gezamenlijk met de ouders een inschatting gemaakt van de daarvoor benodigde tijd. De besteedde tijd wordt geregistreerd.  

Op verzoek van de cliënt of de ouders kan een schriftelijk verslag naar derden (bijvoorbeeld school) worden gestuurd. Dit verslag wordt door Fijn Talent opgemaakt. De besteedde tijd wordt geregistreerd.  

Coaching / begeleiding  

kinderen tot en met 12 jaar Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding.   

De ondertekenende of opdrachtgevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Fijn Talent kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.  

Vertrouwelijkheid  

Fijn Talent is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coachingsessies. Voor overleg met derden in het belang van de cliënt, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouders.  

Regels rond een afspraak voor kinderen 

Bij aanvang van de coachingsessie wordt  de cliënt door een ouder of bevoegde gebracht en op de afgesproken tijd weer ophaalt. De ouder dient tijdens de coachingsessie telefonisch bereikbaar te zijn. Na een coachingsessie is er eventueel kort gelegenheid voor de ouders om te bespreken wat de cliënt heeft gedaan of gemaakt. Tijdens een tussengesprek en/of eindgesprek worden de vorderingen met betrekking tot de cliënt uitvoerig besproken. Indien van toepassing kan hierbij ook worden doorverwezen voor verder onderzoek of andere soort hulpverlening.

Verhindering

Indien bij verhindering de afspraak tenminste 24 uur vooraf wordt afgezegd, wordt de voor u gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afzegging binnen 24 uur, wordt de voor u gereserveerde tijd gefactureerd. Tijdig verzetten van de afspraak is altijd mogelijk, dit kan per email of telefonisch. Tijdens het coachen van kinderen wordt de telefoon van Fijn Talent niet opgenomen. U kunt uw bericht dan inspreken op de voicemail. Bij afzegging door ziekte is overleg mogelijk.  

Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst  

De coach is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de cliënt en/of de ouders de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomen. Voorts is de coach bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de coach kan worden gevergd. 

Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de coach op de ouders onmiddellijk opeisbaar.  

Tarieven  

De tarieven staan vermeld op de pagina “tarieven” van de website van Fijn Talent (www.fijntalent.nl) of zijn op te vragen bij Fijn Talent. Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW. Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd. Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van de cliënt inbegrepen. . Indien er meer tijd nodig is (> dan een kwartier) wordt er in overleg een afspraak gemaakt voor een gesprek. 

Betalingsvoorwaarden 

Er wordt maandelijks achteraf gefactureerd, ongeacht het resultaat van de inspanning van de coach. De ouders van de cliënt verplichten zich de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum in volledigheid over te maken naar de rekening van Fijn Talent. Als er niet binnen de afgesproken termijn betaald wordt, stuurt Fijn Talent een betalingsherinnering. Indien de ouders van de cliënt niet binnen 14 dagen na datum van de betalingsherinnering aan hun verplichtingen voldoen, dan is Fijn Talent gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten van €5,00 per nota, in rekening te brengen. Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag volgens de aangegeven datum nog niet is bijgeschreven op de rekening van Fijn Talent, is Fijn Talent genoodzaakt de vorderingen die wij op u hebben uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn comfort de wet, volledig voor uw rekening. Bij betalingsachterstand is Fijn Talent gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de ouders/verzorgers aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan. 

Aansprakelijkheid 

Het advies van Fijn Talent is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing en het resultaat te garanderen. Het kind zal zichzelf verder ontwikkelen in zijn/haar eigen proces. Fijn Talent  is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door Fijn Talent, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Fijn Talent. Vergoeding aan de cliënt en/of de ouders kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van Fijn Talent. Voor lichamelijke- en psychische klachten van de cliënt, raadt Spring Fijn Talent aan altijd contact op te nemen met uw huisarts. 

Toepasselijk recht en geschillen 

Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.  

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg en middels Mediation, conform het NMI Reglement, te beslechten.  

Vindplaats en wijzigingen voorwaarden  

Deze voorwaarden zijn geplaatst op www.fijntalent.nl. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met de coach.